6 Hype

Nejsem si zcela jistá, zda je pro vás nejvhodnější právě smlouva o dílo. Při uzavření smlouvy o dílo se na vás nevztahují ustanovení zákoníku práce. Smlouva o dílo se řídí občanským zákoníkem. V některých případech může být vhodnější dohoda o provedení práce (popř. dohoda o pracovní činnosti).

Viz zákon číslo 89/2012, Nový občanský zákoník, paragraf § 2586 až § 2635, např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4587133.

Smlouva o dílo může být uzavřena i mezi libovolnými dvěma osobami (nepodnikateli). Pak se ale musí jednat pouze o jednorázovou činnost.