4 Hype

Práce u dětí, které mají méně než 15 roků, je v České republice zakázána (jsou specifické výjimky – viz dále).

U dětí, které mají 15 roků a více, musí být splněna další podmínka. A to, že dítě má ukončenou povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka znamená 9 ukončených školních roků. Pokud byste opakoval nějaký ročník, tak se to započítává. Není tedy nutné absolvovat 9 třídu, je ale nutné 9 školních roků chodit do školy.

(Něco jiného, než povinná školní docházka, je základní vzdělání. Zatímco povinná výuka je 9 roků, bez ohledu na dosaženou třídu, základní vzdělání znamená úspěšně absolvovat 9 třídu).

 

Viz Občanský zákoník, zákon číslo 89/2012 Sb., paragraf 35:

§ 35 Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.