9 Hype

U dohody o pracovní činnosti (DPČ), můžete dát zaměstnavateli výpověď podobně, jako u klasického pracovního poměru. Podmínky pro výpověď (výpovědní dobu), jsou ale u DPČ jiné.

Výpověď musí být dána písemně – ústní výpověď není právně platná.

Standardní výpovědní doba, je u dohody o pracovní činnosti, jenom 15 dní (pokud jste si se zaměstnavatelem nedohodli v dohodě něco jiného).

Viz paragraf 77, odstavec 4 zákoník práce:

(4) Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit 

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo