2 Hype

Kdy má dítě nárok na sirotčí důchod  Podmínkou nároku na sirotčí důchod je nezaopatřenost dítěte. Za nezaopatřené dítě je pak považováno nezletilé dítě do 15 roků, nebo dítě nad 15 roků, které není výdělečně činné. Nezaopatřeným dítětem pak může být i student, který studuje až do věku 26 roků. Mezi nezaopatřené pak patří i děti, které z důvodu nemoci či úrazu nemohou vykonávat přípravu na budoucí povolání (studium apod.). Nebo také dítě, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopné vykonávat výdělečnou činnost. Kde se vyřizuje sirotčí důchod  Sirotčí důchod se vyřizuje na České správě sociálního zabezpečení ČSSZ, tedy na místní Okresní správě sociální zabezpečení (OSSZ), podle míst trvalého bydliště žadatele.  Za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce, zletilé dítě si podává žádost samo. Kromě samotné žádosti, je pak nutné doložit osobní doklady, a také úmrtní list. Případně je pak nutné doložit i důchodový výměr zesnulého nebo dokumenty prokazující účast na důchodové pojištění u zesnulého.