6 Hype

Problematika vyživovací povinnosti je upravena v Občanském zákoníku (Zákon 89/2012 Sb.) především pak v paragrafech 910 až 923. Obecně platí, že pro konkrétní výši alimentů, nestanovuje zákon žádné striktní hranice.  Zákon pouze říká, že by mělo být přihlédnuto k majetkovým poměrům otce (nebo matky) dítěte a od ní by se měla odvíjet výše výživného. Zákon také určuje, že dítě by mělo mít v zásadě srovnatelnou životní úroveň, jako jeho rodiče.

Dle zákona jsou alimenty určené pro dítě. Tedy přímo pro uspokojování jeho potřeb. Je pochopitelně logické, že když se jedná o nezletilé dítě, pak je výživné vypláceno jeho zákonnému zástupci (matka nebo otec).