7 Hype

Pokud je při ukončení zaměstnání (výpovědí nebo dohodou), vyplaceno odstupné, pak to má vliv na podporu v nezaměstnanosti. Po dobu, za kterou bylo vyplaceno odstupné, se podpora v nezaměstnanosti nevyplácí.

Neznamená to ale zkrácení doby, po kterou je na podporu nárok. Celková délka (při věku 61 roků je to 11 měsíců), se nemění. Dojde pouze k odložení zahájení výplaty podpory.

Viz paragraf 44a, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.