7 Hype

Pokud jste zahájila podnikání až v roce 2020, pak se na vás vztahuje ustanovení paragrafu 8, zákona o novém kompenzačním bonusu pro rok 2021:

(4) V případě, kdy se subjekt kompenzačního bonusu podle § 2 stal osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění později než v první den srovnávacího období určeného podle odstavce 3, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl touto osobou.

Srovnávacím obdobím, jsou pro vás tedy kterékoliv 3 měsíce (které následují po sobě), po zahájení podnikání, během kterých jste po celou dobu byla OSVČ.