11 Hype

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě (to, kdo je považován za nezaopatřené dítě bude vysvětleno dále). Nárok vzniká v případě, že zemře jeden (nebo oba) z rodičů. Nárok na tento důchod pak také vzniká, pokud zemře osoba, která převzala dít do péče nahrazující péči rodičů (dále v textu budeme pro zjednodušení používat společný termín „rodič“).

Pro nárok na sirotčí důchod je dále podstatné i to, zda byl zesnulý rodič příjemcem invalidního nebo starobního důchodu. Pokud ano, určuje se výše sirotčího důchodu z procentní výměry důchodu zesnulého.

Pokud zesnulý nepobíral invalidní nebo starobní důchod, pak se posuzuje, zda by v době své smrti splňoval podmínku minimální doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. Přičemž stačí, aby byla splněna podmínka dosažení alespoň poloviny potřebné doby pojištění.

Nakonec je také nárok na sirotčí důchod, pokud rodič zemřel na následky pracovního úrazu.